Polish (Poland)English (United Kingdom)
Opis projektu

Produkcja zwierzęca w Polsce odgrywała i nadal odgrywa znaczącą rolę zarówno z punktu widzenia rynku wewnętrznego, jak i rynków zewnętrznych. Działanie w realiach gospodarki rynkowej powoduje konieczność sprostania konkurencji innych krajów, posiadających niejednokrotnie lepiej rozwiniętą pod względem technologicznym, organizacyjnym czy też hodowlanym tę gałąź produkcji rolnej. Sytuacja ta wymusza konieczność intensywnej i ciągłej modernizacji produkcji zwierzęcej w kraju, aby stawała się ona konkurencyjną w stosunku do innych krajów, szczególnie w obrębie UE. W celu realizacji takich zamierzeń należy umożliwiać dostęp do najnowocześniejszych technologii oraz wszelkich narzędzi ułatwiających nowoczesną produkcję zwierzęcą. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, jako jedyna jednostka naukowa w kraju posiada szereg baz danych, ściśle związanych i wykorzystywanych w realizacji krajowych programów hodowlanych oraz szeroko rozumianej produkcji zwierząt gospodarskich. Instytut dysponuje również wynikami badań naukowych prowadzonych na rzecz polskiej hodowli i produkcji zwierzęcej, w których wykorzystywano najnowsze osiągnięcia nauki. Sytuacja taka skłania do stworzenia platformy, która skupiałaby szereg różnorodnych zagadnień dotyczących problemów związanych z hodowlą i produkcją zwierząt celem umożliwienia jak najszerszego wykorzystania zebranej wiedzy dla dynamicznego rozwoju sektora produkcji zwierzęcej. Umożliwienie szybkiego dostępu np. do wyników oceny wartości hodowlanej różnych gatunków zwierząt gospodarskich, zapobiegnie podejmowaniu niewłaściwych decyzji selekcyjnych, co będzie sprzyjało przyspieszeniu postępu hodowlanego i w efekcie poprawie konkurencyjności produkcji zwierzęcej w kraju. Platforma ma służyć również pomocą w przygotowaniu coraz nowocześniejszych modeli oceny zwierząt uwzględniających nie tylko cechy ilościowe ale również jakościowe, w tym także modeli z wykorzystaniem wyników prac z zakresu genetyki molekularnej, co powoli staje się standardem w świecie i jest oczekiwane ze strony hodowców i producentów zwierząt. To zagadnienie jest jednocześnie odpowiedzią na oczekiwania ze strony konsumentów, wymagających produktów pochodzenia zwierzęcego charakteryzujących się bardzo dobrą jakością, a więc szeroko pojętej zdrowej żywności, często o walorach żywności funkcjonalnej.

alt

Oprócz zagadnień związanych z hodowlą i produkcją, tworzona platforma będzie skupiać wiedzę z zakresu bioróżnorodności zwierząt, która ma duże znaczenie gospodarcze, kulturalne, historyczne, a z punktu widzenia jako rezerwuaru cennej puli genów – również naukowe. Zagadnienie to stawiane jest jako jeden z ważnych problemów polityki rolnej UE. Gromadzone w specjalnych bazach danych wyniki prac i badań z zakresu bioróżnorodności należy przekazywać zainteresowanym podmiotom i szeroko propagować promując tym samym ginące rasy zwierząt gospodarskich i pomagać stwarzać warunki do ich ochrony. Brak dobrze funkcjonującego, szybkiego przepływu informacji między jednostkami zaangażowanymi w realizację tego zadania w Polsce (związki hodowców, terenowe oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego) powoduje zagrożenie nie wykorzystania unijnych środków finansowych w ramach programu rolno-środowskowego, przeznaczonych dla hodowców utrzymujących zwierzęta objęte ochroną i istotne ograniczenia trendu wzrostowego tych populacji. Istnieje także pilna potrzeba szybkich kontaktów z powiatowymi lekarzami weterynarii w celu ochrony stad zachowawczych w przypadku epidemii chorób, czemu może służyć tworzone narzędzie jakim jest platforma wymiany wiedzy.

W krajowej infrastrukturze ośrodków badawczych zajmujących się produkcją zwierzęcą, brak jest silnego i wyspecjalizowanego centrum, które posiadałoby bazy danych dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego płynących ze strony ferm zwierząt. Informacje takie mają służyć jednostkom inspekcji i kontroli państwowej, jak i placówkom badawczym zainteresowanym tymi zagadnieniami. Realizowane w Instytucie Zootechniki PIB prace badawcze oraz posiadane bazy danych dotyczące środowiskowych zagrożeń produkcji zwierzęcej wykorzystywane były niejednokrotnie przez MRiRW i MŚ, czy też agendy działające na rzecz organizacji międzynarodowych. Stworzenie w ramach platformy możliwości szybkiej wymiany wiedzy na ten temat jest koniecznością wynikającą z obowiązku spełnienia w naszym kraju szeregu restrykcyjnych norm. Brak możliwości szybkiej reakcji na omawiane zagrożenia mógłby bardzo niekorzystnie wpłynąć na dalszą działalność wielu obiektów inwentarskich w Polsce.

Zebranie wszelkich dostępnych informacji w ramach platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej i wykorzystanie do jej obsługi nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych niewątpliwie ułatwi możliwość korzystania z szerokiego wachlarza zagadnień z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej w kraju, a jednocześnie pozwoli na prowadzenie wielokierunkowego monitoringu. Wykorzystanie zebranych informacji w praktyce hodowlanej i produkcyjnej będzie sprzyjało zwiększaniu konkurencyjności krajowego sektora produkcji zwierzęcej.